1. പ്രശാസകൻ

    1. നാ.
    2. ഭരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക