1. പ്രശാസനം

    1. നാ.
    2. രക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക