1. പ്രശാസ്താവ്

    1. നാ.
    2. രാജാവ്
    3. ഗുരു
    4. പതിനാറു ഋത്വിക്കുകളിൽ ഒരാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക