1. പ്രശ്ലിഷ്ട

  1. വി.
  2. കൂട്ടിപ്പിണയ്ക്കപ്പെട്ട
  3. യുക്തിയുക്തമായ
 2. പരിശ്ലിഷ്ട

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനംചെയ്യപ്പെട്ട, ആശ്ലേഷിക്കപ്പെട്ട, മുറുകെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക