1. പ്രഷണ, പ്രഷണം

    1. നാ.
    2. പറഞ്ഞയയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക