1. പ്രസംഗകൻ

    1. നാ.
    2. പ്രസംഗകർത്താവ്
  2. പ്രാസംഗികൻ

    1. നാ.
    2. പ്രസംഗകർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക