1. പ്രസക്തം

    1. നാ.
    2. തുടർന്നു ബന്ധപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക