1. പ്രസഞ്ജനം

    1. നാ.
    2. കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക