1. പ്രസത്തി

    1. നാ.
    2. ആനുകൂല്യം
    3. ശുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക