1. പ്രസരിപ്പ്

    1. നാ.
    2. ചൊടി
    3. ഉത്സാഹം
    4. പരപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക