1. പ്രസഹിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ക്ഷമിക്കുക
    3. അനുഭവിക്കുക
    4. ഏറെസഹിക്കുക
    5. വലയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക