1. പ്രസാദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സന്തോഷീകുക, തെളിയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക