1. പ്രസിദ്ധപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. കേൾവിപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക