1. പ്രസീദ

  1. ക്രി.
  2. പ്രസാദിച്ചാലും
 2. പ്രസിത

  1. വി.
  2. ബന്ധിക്കപ്പെട്ട
  3. താത്പര്യമുള്ള
  4. തെളിവുള്ള
  5. ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക