1. പ്രസു

  1. നാ.
  2. വാഴ
  3. പെൺകുതിര
  4. നാമ്പ്
  5. അമ്മ (പ്രസവിച്ചവൾ)
  6. പടരുന്ന വള്ളി
 2. പരാസു

  1. നാ.
  2. മരിച്ചവർ, പരേതർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക