1. പ്രസൂക

    1. നാ.
    2. പെൺകുതിര, പ്രസു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക