1. പ്രസൂതി

  1. നാ.
  2. മാതാവ്
  3. സന്തതി
  4. ഫലം
  5. പിറവി, പ്രസവം
  6. മനുവിൻറെ ഒരു പുത്രി, ദക്ഷപത്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക