1. പ്രസൂത1

  1. നാ.
  2. ജനിച്ച
  3. പ്രസവിക്കപ്പെട്ട
 2. പ്രസൂത2

  1. നാ.
  2. പ്രസവിച്ചവൾ, പ്രസവിച്ചിട്ട് അധികം നാളാകാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക