1. പ്രസൃതം

  1. നാ.
  2. കൈക്കുമ്പിൾ
  3. രണ്ടുപലം തൂക്കം
  4. (വാൾപ്പയറ്റിൽ) വാൾമുനകൊണ്ടു കുത്തൽ
 2. പുരുഷാർഥം

  1. നാ.
  2. പൗരുഷം
  3. ജീവിതോദ്ദേശ്യം (ധർമം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവ നാലും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക