1. പ്രസൃത്വര

    1. വി.
    2. പ്രസരിക്കുന്ന ശീലമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക