1. പ്രസൃമര

    1. വി.
    2. പരന്നിരിക്കുന്ന, വ്യാപിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക