1. പ്രസൃഷ്ട

    1. വി.
    2. ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട
    3. ത്യജിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക