1. പ്രസേവകം

    1. നാ.
    2. ചാക്ക്
    3. കൊട്ട
    4. വീണയുടെ ചുര(ങ്ങ)
    5. വട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക