1. പ്രസ്കന്ന

    1. നാ.
    2. തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട
    3. അപരാധിയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക