1. പ്രസ്താവം

  1. നാ.
  2. അഭിപ്രായം
  3. ആരംഭം
  4. പറച്ചിൽ
  5. പ്രസ്താവന
 2. പ്രസ്തവം

  1. നാ.
  2. സേ്താത്രം
  3. മുഹൂർത്തം
 3. പുരുഷത്വം

  1. നാ.
  2. പുരുഷത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക