1. പ്രസ്താവന

    1. നാ.
    2. മുഖവുര
    3. ആരംഭം
    4. പറച്ചിൽ
    5. നാട്യാരംഭം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക