1. പ്രസ്താവിത

    1. നാ.
    2. പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക