1. പ്രസ്താവ്യ

    1. നാ.
    2. പ്രസ്താവിക്കത്തക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക