1. പ്രസ്തുത

    1. നാ.
    2. സ്തുതിക്കപ്പെട്ട
    3. പറയപ്പെട്ട
    4. ആലോചിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക