1. പ്രസ്തുതം

    1. നാ.
    2. വർണ്യവിഷയം
    3. ആലോചിക്കപ്പെട്ട കാര്യം
    4. ഉപമേയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക