1. പ്രസ്ഥാനത്രയം

    1. നാ.
    2. ദ്വൈതം
    3. വിശിഷ്ടാദ്വൈതം
    4. അദ്വൈതം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക