1. പ്രസ്ഥാപനം

  1. നാ.
  2. നീക്കൽ
  3. സംഭാഷണം
  4. അയപ്പ്
  5. പ്രയോഗം
  6. ശരിയായി വയ്ക്കൽ
  7. തെളിയിക്കൽ
  8. പ്രസ്ഥാപിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക