1. പ്രസ്നുത

    1. വി.
    2. ഊറുന്ന, ചുരന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക