1. പ്രസ്ഫുരണം

    1. നാ.
    2. വിറയൽ
    3. തിളക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക