1. പ്രസ്രുത

  1. വി.
  2. ഒഴുകിയ
  3. ഊറിയ
 2. പ്രസൃത

  1. നാ.
  2. വിനയമുള്ള
  3. പ്രസരിച്ച, നീണ്ട
 3. പരിസ്രുത2

  1. നാ.
  2. വാറ്റിയെടുത്തമദ്യം
 4. പരിസ്രുത്ത്

  1. നാ.
  2. ഒരിനം മദ്യം
  3. ഇറ്റിറ്റുവീഴ്ച
 5. പ്രശ്രിത

  1. വി.
  2. വിനയമുള്ള
  3. ഗുണങ്ങളാൽ ആദ്യമെ സേവിക്കപ്പെട്ട
 6. പ്രശ്രുത

  1. വി.
  2. വിശ്രുത (കീർത്തികേട്ട)
  3. പ്രസ്രുത (ഒഴുകിയ)
 7. പ്രസാരിത

  1. വി.
  2. നീട്ടപ്പെട്ട
  3. പരത്തപ്പെട്ട
 8. പ്രസൃതി

  1. നാ.
  2. അഭിവൃദ്ധി
  3. പ്രസൃതം
 9. പ്രസ്രുതി

  1. നാ.
  2. ഒഴുക്ക്
 10. പരിസ്രുത1

  1. വി.
  2. ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന
  3. ഒഴുകുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക