1. പ്രസ്വാനം

  1. വി.
  2. വലിയ ഒച്ച
 2. പ്രസവനം

  1. നാ.
  2. പ്രസവിക്കൽ
 3. പരശുവനം

  1. നാ.
  2. ഒരുനരകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക