1. പ്രസ്വാപം

    1. നാ.
    2. ഉറക്കം
    3. സ്വപ്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക