1. പ്രഹരം

  1. നാ.
  2. ഒരു യാമം
  3. അടി (ശരിയായരൂപം പ്രഹാരം)
  4. മണിക്കൂർ (ഢക്കാദി വാദ്യങ്ങൾ അടിക്കപ്പെടുന്ന സമയം)
  5. അസ്ത്രപ്രയോഗം
 2. പ്രഹാരം

  1. നാ.
  2. അടി
  3. വധം
  4. ചവിട്ട്
  5. ഇടി
 3. പരിഹാരം

  1. നാ.
  2. പ്രായശ്ചിത്തം
  3. നീക്കുപോക്ക്
  4. തള്ളിക്കളയൽ
  5. മാറ്റാനുള്ള ഉപായം
  6. പിടിച്ചുപറി
  7. മുമ്പിൽ ചെല്ലാതിരിക്കൽ
  8. ഗ്രാമത്തിനുചുറ്റുമുള്ള പൊതുപ്രദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക