1. പ്രഹരകം

    1. നാ.
    2. ഒരു യാമം
    3. മണിയടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക