1. പ്രഹരണീയം

    1. വി.
    2. ആയുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക