1. പ്രഹരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അടിക്കുക
    3. ഇടിക്കുക
    4. ആയുധം അന്യൻറെമേൽ പ്രയോഗിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക