1. പ്രഹസനം

  1. നാ.
  2. ഉറക്കെയുള്ള ചിരി
  3. പരിഹാസം (കളിയാക്കൽ)
  4. ദശരൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഹാസ്യനാടകം
 2. പരിഹസനം

  1. നാ.
  2. പരിഹാസം, പരിഹസിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക