1. പ്രഹാരി

    1. വി.
    2. പ്രഹരിക്കുന്ന
  2. പ്രഹരി

    1. നാ.
    2. കാവൽക്കാരൻ (മണിയടിക്കുന്നവൻ) (സ്ത്രീ.) പ്രഹരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക