1. പ്രഹാസം

  1. നാ.
  2. നിന്ദ
  3. ഗോഷ്ടി
  4. ഉറക്കെയുള്ള ചിരി
 2. പരിഹാസം

  1. നാ.
  2. നേരമ്പോക്ക്
  3. നിന്ദ, കളിയാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക