1. പ്രഹാസകൻ

  1. നാ.
  2. വിസൂഷകൻ
 2. പരിഹാസകൻ

  1. നാ.
  2. വിദൂഷകൻ
  3. പരിഹസിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക