1. പ്രഹൃഷ്ട

    1. നാ.
    2. അധികം സന്തോഷിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക