1. പ്രാംണി

    1. നാ.
    2. വിവാഹത്തിനും മറ്റും പാട്ടുപാടുന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീ, പുഷ്പകസ്ത്രീ, പ്രാമ്മണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക