1. പ്രാക്കൃത

    1. നാ.
    2. പൂർവജന്മത്തിൽചെയ്ത, മുമ്പുചെയ്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക