1. പ്രാക്കർമം

  1. നാ.
  2. പൂർവകർമം, പ്രാരംഭകർമം
 2. പരികർമം

  1. നാ.
  2. ശുശ്രൂഷ
  3. ഒരുക്കം
  4. ഒരു ഗണിതക്രിയ
  5. ആഭരണങ്ങൾകൊണ്ടും സുഗന്ധലേപനാദികൊണ്ടും മറ്റും ശരീരം അലങ്കരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക