1. പ്രാക്തന

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും പുരാതനമായ
    3. പഴക്കമുള്ള
    4. പൂർവജന്മത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക